Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Вулиця Шашкевича

Вулиця Шашкевича

Михайло Головатий

Ву­лиця Шаш­ке­вича зна­ходить­ся у цент­ральній час­тині міста, спо­лучає вулиці Січових стрільців і Гру­шевсь­ко­го. Прак­тично навпіл її ділить ву­лиця Не­залеж­ності.

Ця не­велич­ка ву­лиця є чи не най­оригінальнішою в місті і за по­ход­женням, і за ну­мерацією бу­динків.

Почнімо з того, нинішня ву­лиця Гру­шевсь­ко­го від сивої дав­ни­ни і до вста­нов­лення ра­дянсь­кої влади по­чина­лася не там, де зараз, від вулиці Вітовсь­ко­го, а від вулиці Не­залеж­ності. Тобто північна час­ти­на нинішньої Шаш­ке­вича є час­ти­ною іншої вулиці. Вона існує від ХVІІІ століття. Півден­на по­лови­на вулиці в бік Січових стрільців відома від са­мого по­чат­ку ХІХ століття (на­несе­на на мапі 1805 року). Була вона ок­ре­мою ву­лич­кою і на­зива­лася Свя­того Юзефа. В цій назві увічнена пам’ять про од­ной­мен­ний дерев’яний кость­ол, який стояв не­подалік, приб­лизно на місці «Ексім-банку» і носив ім’я свя­того пат­ро­на влас­ни­ка міста Юзефа По­тоць­ко­го.

У 1945 році ра­дянські знавці об’єднали ву­лицю Свя­того Юзефа з по­чат­ко­вим відтин­ком вулиці 3-го Трав­ня (тепер Гру­шевсь­ко­го) в одну ву­лицю і наз­ва­ли її Піонерсь­кою.

Після за­гибелі кос­мо­нав­та В. Ко­маро­ва при здій­сненні поль­оту 1967 року наз­ва­на його ім’ям.

Нинішню назву імені Шаш­ке­вича ву­лиця має від трав­ня 1999-го.

Поруч біжить ву­лиця Івана Ва­гиле­вича. Так аж у не­залежній Україні в ценрі міста зій­шли­ся пись­мен­ни­ки-зас­новни­ки слав­нозвісної «Русь­кої трійці».

Та оскільки ву­лиця Шаш­ке­вича є ек­лектич­ним поєднан­ням двох ка­валків ко­лишніх різних ву­лиць, в ну­мерації бу­динків на ній, що на­зивається, чорт ногу зло­мить. По­чаток ну­мерації на ній — нібито від вулиці Січових стільців. Але не­парні но­мери чо­мусь мають бу­дин­ки спра­ва, парні — бу­дин­ки зліва, хоч за пра­вила­ми мало бути нав­па­ки. Тому відшу­кати тут бу­динок з потрібним но­мером — ціла проб­ле­ма.

Най­ба­гат­шу історію має дво­повер­хо­вий наріжний бу­динок № 7 (се­реди­на ХІХ століття), що від часів Західно-Української На­род­ної Рес­публіки (ЗУНР) на­зивається «Українська хата». Тут місти­лися Українсь­кий ко­опе­ратив­ний банк, ре­дакції га­зети «Нове життя», зго­дом «Ста­нис­лавівсь­ких вістей». Тепер тут об­ласна су­дово-ме­дич­на екс­пер­ти­за. Навп­ро­ти, в бу­дин­ку № 2, — об­ласне уп­равління архітек­ту­ри і місто­буду­ван­ня.

 

З книги: 200 вулиць Івано-Франківська. М.Головатий. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — 464 стор.

 
Панорамні ілюстрації