Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
 

Рекламодавцям

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

З 1 липня 2010 року прий­маємо за­мов­лення на розміщення ваших вірту­аль­них турів рес­то­ранів, готелів, ма­газинів тощо

Прик­ла­ди можна по­диви­тися за цими по­силан­ня­ми:

 

Вартість однієї сфе­рич­ної па­нора­ми — 60,00 USD

У пос­лу­гу вхо­дить: пос­та­нов­ка кадру, зй­ом­ка на те­риторії клієнта, оп­ра­цюван­ня матеріалу, ство­рен­ня вірту­аль­но­го кадру. В кінце­вому ре­зуль­таті клієнт от­ри­мує на CD або DVD вірту­аль­ний 50-мегапіксель­ний JPG/TIFF кадр у рівно­кутовій про­екції (equirectangular) та той же кадр у фор­маті Flash movie, цілком при­дат­ний до розміщення в інтер­неті.

 

1-3 сферичних панорам — 60 USD/панорама

4-5 сферичних панорам — 55 USD/панорама

6-10 сферичних панорам — 50 USD/панорама 

11 та більше сферичних панорам — 45 USD/панорама

 

 

Поєднання панорам у суцільний віртуальний тур — 70 USD за перших 10 кадрів. Кожний наступний кадр +5 USD. Наприклад: тур із 13 панорам буде коштувати 70 + 5 × 3 = 85 USD.

Карта місцевості чи план приміщень — 80 USD

Створення версії для iPad/iPhone пристроїв — 100 USD

 

Зйомка в Івано-Франківській області — 30 USD/день

Зйомка у сусідніх областях (Тернопільська, Львівська, Чернівецька) — 40 USD/день

Решта регіонів України:

транспортні витрати — 50 USD

добові фотографа — 50 USD/доба

 

Сферичні панорами, відзняті в Івано-Франківську та області безкоштовно розміщуються на проектах студії «Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ» (stanislaw.in.ua) та «Віртуальні Карпати» (yaremche360.if.ua).

 

 

Ро­боти вклю­ча­ють розміщення об’єкту на карті міста, підклю­чен­ня точок пе­реходів з кадрів ву­лиць до приміщення, підклю­чен­ня точок пе­реходів між кад­ра­ми об’єкту клієнта (міні-тур), розміщення в кож­но­му кадрі гіпер­по­силан­ня на сайт за­мов­ни­ка (при ба­жанні).

Всі кадри, ви­конані студією, мають в надірі (нижня час­ти­на сфе­рич­но­го кадру, земля) підпис студії: «VR photo by DenFilm art-studio» з гіпер­по­силан­ням на сайт студії. Відмова клієнта від підпису — 10 USD/кадр.

Про­хан­ня за­мов­ля­ти зй­ом­ку мінімум за одну добу.
Пе­редоп­ла­та пос­луг — 50% перед по­чат­ком зй­ом­ки, кінце­вий роз­ра­хунок при пе­редачі ви­кона­них робіт.
Підклю­чен­ня вірту­аль­но­го кадру/туру до існу­ючо­го сайту клієнта — за до­мов­леністю. Ціна за­лежить від сис­те­ми уп­равління кон­тентом, що вста­нов­ле­на на сайті клієнта.

Терміни ви­конан­ня робіт

  • Зй­ом­ка до 15 вірту­аль­них кадрів із оп­ра­цюван­ням — 5 ро­бочих днів.
  • Ство­рен­ня вірту­аль­но­го туру — 7–10 ро­бочих днів.

Детальніше — на сайті арт-студії «DenFilm».