Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
 

Про нас

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Лас­ка­во про­симо! Ви пот­ра­пили на унікаль­ний ре­сурс в Інтер­неті, прис­вя­чений місту Івано-Франківськ. Тут ви мо­жете — не мало, не ба­гато — про­гуля­тися ву­лиця­ми міста. У якій точці земної кулі ви б не були, дос­татньо лише завітати сюди, і ви змо­жете відно­вити в пам’яті всі краєвиди су­час­но­го Івано-Франківська з його пам’ят­ка­ми, пар­ка­ми, фон­та­нами й іншими кра­сиви­ми місцями.

Як це мож­ли­во? Сайт «Станіслав: вірту­аль­ний Івано-Франківськ» скла­дається з понад двох со­тень вірту­аль­них па­норам, що доз­во­ля­ють бук­валь­но ог­ля­дати­ся дов­ко­ла і вільно роз­дивля­тися місто. Усі па­нора­ми зв’язані між собою сис­те­мою пе­реходів, зав­дя­ки чому можна манд­ру­вати містом у різних нап­рямках без пе­реза­ван­та­жен­ня сторінки. Як ви вже, мож­ли­во, за­ува­жили, на па­нора­мах предс­тав­ле­но не лише зовнішній вид міста, а й ба­гато інтер’єрів (кость­оли, церк­ви і т.д.). Надалі таких кадрів буде ще більше і з най­нес­подіваніших приміщень.

За­ради чого існує сайт? Ми його ство­рили для міста, для людей і пев­ною мірою для себе. У першу чергу, як і ба­гато інших вдяч­них іва­ноф­ранківців, ко­ман­да про­ек­ту «Станіслав: вірту­аль­ний Івано-Франківськ» вирішила зро­бити для рідного міста свій по­дару­нок. Хтось змаль­овує його архітек­ту­ру, хтось пише про нього прозу, вірші чи краєзнав­чо-істо­ричні книги, хтось бе­реже старі поштівки або роз­ви­ває су­час­ну куль­ту­ру. Ми вирішили по­дару­вати Станісла­вову вірту­аль­ну візитівку, яка гідно предс­тав­ля­тиме місто у всесвітній мережі.

Сподіваємося, зав­дя­ки цьому про­ек­ту Івано-Франківськ стане відомішим для ту­ристів з усь­ого світу. Вони за­ходи­тимуть на сайт і гу­ляти­муть містом. Та го­лов­не, що після вірту­аль­но­го знай­омс­тва вони за­хочуть сюди приїхати. В ідеалі, це одна з цілей існу­ван­ня сайту. Бо чим більше приїжджа­тиме ту­ристів — тим швид­ше роз­ви­вати­меть­ся місто. Нам би цього дуже хотілося.

 

А хто ко­лись давно (або не­дав­но) по­кинув місто і виїхав десь за кор­дон, має тепер змогу по­бува­ти в Івано-Франківську вірту­аль­но і по­бачи­ти його таким, яким він є зараз. Мож­ли­во, навіть за­хоче по­вер­ну­тися.

Хто ж ці люди, які ство­рили «Станіслав: врту­аль­ний Івано-Франківськ»? Це зовсім не­вели­ка, але друж­ня ко­ман­да. Денис Овчар — автор ідеї, фо­тог­раф, ди­зай­нер, і ще ба­гато чого. Зав­дя­ки йому сайт на­пов­не­ний яск­ра­вими па­нора­мами міста, а дов­ко­ла його ідеї згур­ту­вали­ся решта учас­ників про­ек­ту. Віктор Каль­мук — ма­буть, геніаль­ний прог­раміст. Він реалізував кожен еле­мент кон­цепції (від найбіль­шо­го до най­менш замітного) і зро­бив так, щоб сайт пра­цював яко­мога якісніше та про­зоріше. Андрій Шус­ти­кевич та Мірек Бондар — автори краєзнав­чої довідки про зоб­ра­жені пам’ятки і вулиці, зав­дя­ки чому кожен відвідувач може дізна­тися більше про місто. Бла­годійна гро­мадсь­ка фун­дація імені ко­роля Юрія — натх­нен­ни­ки та помічники, без до­помо­ги кот­рих про­ек­ту не було б.

Сайт був за­дума­ний ще у бе­резні 2008 року і відтоді постійно роз­ви­вається. Як добре вис­то­яне вино, про­ект нев­пинно ста­вати­ме кра­щим та цікавішим. Ми тіши­тиме­мо вас но­вими кад­ра­ми і сюрп­ри­зами. У відповідь від вас прос­то сподіваємося любові й по­ваги до рідного міста. Тож вітаємо вас на сайті «Вірту­аль­ний Івано-Франківськ» і бажаємо приємної вірту­аль­ної про­гулян­ки ву­лиця­ми чу­дово­го міста Станісла­вова.