Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Вали

Вали

Михайло Головатий

Вали зна­ходять­ся з тиль­но­го боку не­давнь­ого вій­сько­вого шпи­талю, який спо­чат­ку був па­лацом влас­ників міста По­тоць­ких. Рельєф тут пос­ту­пово знижується від цент­ру міста до Бист­риці. Щоб палац був не нижче, а вище се­редмістя, важ­кою пра­цею селян були на­сипані вали. Нижче від валів протікав потік, було допоміжне укріплен­ня — флеш та мо­чарис­та місцина. Палац по­заду був охоп­ле­ний фор­тифікацією у два бастіони. Їхні за­лиш­ки ми ба­чимо у двох па­гор­бах ліворуч і пра­воруч задньої стіни шпи­талю. Про­тягом 1809–1812 років фор­течні мури були зне­сені. В ни­зовині під ва­лами почав фор­му­вати­ся сквер, який одер­жав назву Вали. Пер­ший раз сквер був упо­ряд­ко­ваний при бурґомістрі І. Камінсь­ко­му в 1876 році. Він мав по­етич­ну назву «Геть­манські вали», на честь пер­ших влас­ників міста, які були ко­рон­ни­ми геть­ма­нами Речі Пос­по­литої.

Коли Авс­тро Угор­щи­на йшла до по­раз­ки в Першій світовій війні та роз­па­ду, сквер став місцем ма­сових мітинґів. Ве­личез­на маніфес­тація відбу­лася 3 бе­рез­ня 1918 року і була організо­вана май­бутнім міністром Західно-Української На­род­ної Рес­публіки І. Ми­роном. У ній узяло участь 50 тисяч ста­нис­лавівців і селян з нав­ко­лишніх сіл. Після про­мови Л. Ба­чинсь­ко­го була про­веде­на при­сяга на вірність Україні та відспіваний національ­ний гімн, який тоді по­чина­ли сло­вами «Вже воск­рес­ла Україна».

У 1968 році сквер був учер­го­ве впо­ряд­ко­ваний, і на честь 50-річчя тут вста­нови­ли мо­нумент так зва­ним бор­цям за вста­нов­лення ра­дянсь­кої влади на При­кар­патті. Коли в 1991-му його де­мон­ту­вали, ви­яви­лось, що він був об­ши­тий гранітом, здер­тим з могил на єврей­сько­му цвин­тарі, по­вер­не­ним зво­рот­ним боком.

Нинішнь­ого виг­ля­ду сквер наб­рав у 2001 році, коли три­вали уро­чис­тості з 2000-річчя Різдва Хрис­то­вого. Тоді він був на­ново розп­ла­нова­ний і вис­те­лений тро­ту­ар­ною плит­кою. Також освіжили фа­сади при­лег­лих бу­динків і ство­рили ар­кадний вхід з вулиці Гру­шевсь­ко­го.

Мис­тець­кою домінан­тою скве­ру є мо­нумент «Воз­несіння» ро­боти львівсь­ких скуль­пторів Р. Си­вень­ко­го та П. Штаєра, вста­нов­ле­ний у День Конс­ти­туції, 28 черв­ня 2001 року. Ос­но­вою ком­по­зиції є три­мет­ро­ва брон­зо­ва фіґура Ісуса Хрис­та в ха­рак­терній біблійній позі воз­несіння на фоні двох біло-мар­му­рових пілонів, що за­вер­шу­ють­ся хрес­том. Поліро­вана брон­зо­ва нак­ладка на пілонах сяє в со­няч­но­му промінні та імітує німб над го­ловою Хрис­та.

 

З книги: 200 вулиць Івано-Франківська. М.Головатий. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — 464 стор.

 
Панорамні ілюстрації

Автори — П. Стаєр, Р. Сивенький. 2001 рік. Бронза.