Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Перший зал «Місто-фортеця»
2008-03-30 17:00:00
<code>
 

Арт-клуб кафе «Химера»

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

В світі є ба­гато місць па­лом­ницт­ва. Мекка, до­лина Фа­ра­онів, Ей­фе­лева вежа… А що у Франківську? Знаєш чим відрізняється чет­вер від усіх інших днів тижня? Знаєш-де збирається еліта міста? Знаєш. Мо­лодець. Бо відповідь одна — «Хи­мера».

Що це таке? Елітарне кафе? Може прос­то місце, де приємно хо­лод­но­го ве­чора по­пити теп­ло­го чаю? На нашу думку — це душа. Душа поетів, прозаїків і всіх тих, чиї долі пе­репліта­лися у чорну ка­вову гущу, яка, ви­лива­ючись на стіл долі, пе­ред­ба­чала май­бутнє нації.

Там пла­кали. Там сміялися. Там раділи і роз­ча­рову­вали­ся. Але завж­ди звідти ви­носи­ли щось нове і воз­ве­личи­те. Там мрії ста­вали ре­альністю.

За це варто ска­зати «спа­сибі» тим людям, які мають відно­шен­ня до по­нят­тя, що ховається за ад­ре­сою Чор­но­вола, 23. Ви хоч самі розумієте, що ство­рили? Як би там не було — це історія. Історія що­чет­верга…

Історія

Україна, місто Івано-Франківськ, ву­лиця Чор­но­вола, бу­динок 23 — це ад­ре­са ми­тець­кої кав’ярні, що є зараз ши­роковідомою під наз­вою АРТ-Клуб «Хи­мера». Су­час­ний зак­лад гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, кафе, клуб, займає 5 залів напівпідваль­но­го по­вер­ху капіталь­но­го бу­дин­ку за­будо­ви 20-х років ХХ століття. Вдале роз­та­шуван­ня у цент­ральній час­тині міста з динамічним по­током транс­пор­ту та пе­рехо­жих, в ос­новно­му сту­дентів.

Ос­новною при­ваб­ли­вою рисою арт-клубу є куль­тур­но-мис­тець­ка діяльність, що було го­лов­ною ідеєю втілення про­ек­ту з ініціативи Петра Шку­тяка та його парт­не­ра — ди­рек­то­ра зак­ла­ду Ярос­ла­ва Яци­шина. «Хи­мера» на­роди­лась у лис­то­паді 2004 року.

Для роз­робки кон­цепції функціону­ван­ня та ху­дожнь­ого вирішення ди­зай­ну інтер’єрів було зап­ро­шено відо­мого пись­мен­ни­ка Та­раса Про­хась­ка, який є ав­то­ром назви «Хи­мера» і ху­дож­ни­ка Ми­рос­ла­ва Яре­мака, що ви­конав про­ект­ну час­ти­ну ди­зай­ну приміщень, меблів, об­ладнан­ня та роз­писів стін.

По­чина­ючи із осені 2004 р. і до сь­огодні — мис­тець­ка кав’ярня АРТ-Клуб «Хи­мера» за­без­пе­чує про­веден­ня бан­кетів, кор­по­ратив­них обідів, молодіжних вечірок, му­зич­них та DJ-вис­тупів, літе­ратур­них зустрічей, пре­зен­тацій, лекцій, прес-кон­фе­ренцій, кіно-клубу, прес-клубу, медіак­лу­бу «КУБ» (з кот­ро­го на­роди­лася vj group «CUBE»), Rotary-клубу, по­кази мод, ху­дож­ників та ко­лекційних вис­та­вок.

 

Улітку 2010 року кафе при­пини­ло своє існу­ван­ня і в лис­то­паді того ж року відкри­лося у новому форматі під наз­вою «Мар­му­ляда», на згадку про «Мар­му­лядо­ву по­жежу» 1868 року.