Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Південна сторона площі Ринок
2008-05-01 15:41:00
<code>
 

Площа Ринок

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Площа Ринок із ра­тушею по­сере­дині є сер­цем Івано-Франківська від його ут­во­рен­ня по сь­огоднішній день. Дов­гий час це був адміністра­тив­но-еко­номічний центр міста. Ра­туша нині є улюб­ле­ною ба­гать­ма спо­рудою, дов­ко­ла і все­редині якої вирує куль­тур­не життя міста, відбу­ва­ють­ся роз­ва­жальні за­ходи, а площа Ринок є чи не най­по­пулярнішим місцем відпо­чин­ку го­родян.

Давньоєвро­пей­ська тра­диція місто­буду­ван­ня за маг­де­бурзь­ким пра­вом пе­ред­ба­чала, що квад­ра­това площа дов­ко­ла ратуші по пе­римет­ру щільно за­будо­вува­лась бу­дин­ка­ми; ви­сота їх не по­вин­на була пе­реви­щува­ти два (пізніше три) по­вер­хи, а ши­рина мала бути в межах трьох-чо­тирь­ох вікон. На жаль, сь­огодні тра­диція місто­буду­ван­ня, а разом з нею і гар­монія архітек­турно­го ан­самб­лю площі Ринок по­рушені де­яки­ми ви­соки­ми бу­дин­ка­ми (від чо­тирь­ох до шести по­верхів), що зве­дені на місці ста­рих.

Зараз на площі Ринок, ближ­че до ка­тед­раль­но­го со­бору, зна­ходить­ся кіоск цент­ру ту­рис­тичної інфор­мації, де можна прид­ба­ти свіжу пресу, а також мапи, ка­лен­дарі, жур­на­ли, різні матеріали на краєзнав­чу і ту­рис­тичну те­мати­ку, сувеніри. Тут також вста­нов­ле­но ве­лике світлове табло з де­таль­ною схе­матич­ною кар­тою міста.