Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
«Банківський квартал» вночі
2008-08-23 21:45:00
<code>
 

Вулиця Незалежності. «Банківський квартал»

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Ба­гато будівель на сто­метрівці мають давню й цікаву історію. По­чаток сто­метрівки — це вер­вечка пиш­них жит­ло­вих бу­динків за­мож­них міщан, ви­шука­них кам’яниць, у яких місти­лися банки, різні то­варист­ва, ка­зино, ху­дожні май­стерні і т. д. Од­нознач­но варто ог­ля­нути комп­лекс чу­дових спо­руд між ву­лиця­ми Не­залеж­ності, Шаш­ке­вича та Гру­шевсь­ко­го. Тут зараз містять­ся філія Рай­ффай­зен банку Аваль, кни­гар­ня «Букініст», центр обс­лу­гову­ван­ня або­нентів опе­рато­ра Life:), го­лов­не уп­равління архітек­ту­ри і місто­буду­ван­ня, рес­то­ран «Сло­ван» та інші ус­та­нови. Ко­лись це був так зва­ний «банківсь­кий квар­тал», скла­дений із чо­тирь­ох Г-подібних кам’яниць, які, при­ляга­ючи одна до одної, ут­во­рю­ють квад­рат.

1) За­почат­ку­вала цей квар­тал кра­сива кам’яниця рес­то­рато­ра Гер­ма­на Басса, спо­руд­же­на у 1897 році (зараз тут містить­ся відділення Рай­ффай­зен банку Аваль). Після смерті влас­ни­ка, у 1911 році кам’яницю ви­купив у вдови Басса Іпо­теч­ний банк. Відтоді спо­руда свого приз­на­чен­ня не міняла. На по­чат­ку 1898 року у бу­дин­ку розмісти­лася кав’ярня «Уніон», яку ви­соко ціну­вали в місті.Через 15 років кав’ярня перемісти­лася в но­воз­бу­дова­ний го­тель «Уніон» на по­чат­ку вулиці, а старе приміщення кав’ярні зай­ня­ла кни­гар­ня поль­сько­го єврея М. Гаск­ле­ра — одна з най­старіших кни­гарень міста. Не­дав­но на ви­могу теперішнь­ого влас­ни­ка бу­дин­ку кни­гар­ня виїхала звідси.

2) У 1905 році по­чало­ся спо­руд­ження Авс­тро-Угорсь­ко­го банку (теперішня ад­ре­са — вул. Гру­шевсь­ко­го, 4), який приліг до кам’яниці Г. Басса. Цей бу­динок зараз теж займає відділення Рай­ффай­зен банку Аваль.

3) Цього ж року була вве­дена в екс­плу­атацію нова три­повер­хо­ва кам’яниця Леона Ґра­уера, зве­дена за про­ек­том інже­нера Яна Ку­дель­сько­го. Тут зараз зна­ходять­ся такі ус­та­нови, як центр обс­лу­гову­ван­ня або­нентів опе­рато­ра Life:), го­лов­не уп­равління архітек­ту­ри і місто­буду­ван­ня, При­кар­патсь­кий центр Української ака­демії архітек­ту­ри. Бу­динок стоїть на куті ву­лиць Не­залеж­ності та Шаш­ке­вича (ад­ре­са — вул. Шаш­ке­вича, 2).

4) Поряд із кам’яни­цею Ґра­вера, на збігу вул. Шаш­ке­вича з вул. Гру­шевсь­ко­го, в цей же рік закінчи­лось будівницт­во кам’яниці лікаря А. Ля­хав­ця (су­час­на ад­ре­са — вул. Шаш­ке­вича, 4). Його бу­динок замк­нув і оз­на­кував кінець фор­му­ван­ня банківсь­ко­го квар­та­лу, який вважається одним із най­кра­щих над­бань архітек­ту­ри австрій­сько­го періоду.