Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
«Стометрівка»
2008-08-25 21:50:00
<code>
 

Вулиця Незалежності. «Cтометрівка»

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Для будь-якого іва­ноф­ранківця «сто­метрівка», або «сотка» — то не прос­то вик­ла­дена плит­кою охай­на ву­лич­ка в центрі міста, не лише по­чаток довгої вулиці Не­залеж­ності. Це один із «най­живіших» осе­редків міста, це місце зустрічей та відпо­чин­ку, неспішних вечірніх про­гуля­нок, ву­лич­них му­зикантів, кни­гарень, ка­фетеріїв, піцерій та рес­то­ран­чиків, крам­ни­чок і т. д. Сто­метрівка дихає ак­тивним жит­тям молоді, дозвіллям та екс­курсіями, чис­ленни­ми куль­тур­но-роз­ва­жаль­ни­ми подіями та акціями, а також цікавою історією.

Отож, сто­метрівкою меш­канці звуть по­чаток вулиці Не­залеж­ності. Ця назва умов­на, адже насп­равді сотка має у дов­жи­ну близь­ко півкіло­мет­ра. Крім того, по­чаток сто­метрівки є фак­тично дру­гим цент­ром міста; пер­шим, істо­рич­ним цент­ром є площа Ринок.

Пер­винно ву­лиця Не­залеж­ності на­зива­лася Тис­ме­ниць­кою до­рогою. Вона по­чина­лася од­ра­зу за Тис­ме­ниць­кою бра­мою Станіславівської фор­теці. На по­чат­ку XIX століття фор­течні мури були зруй­но­вані. Ву­лиця на­була ве­ликої важ­ли­вості після про­веден­ня залізниці через місто, бо за­без­пе­чила спо­лучен­ня з вок­за­лом. Влас­не тоді сфор­му­вав­ся новий центр міста.

Як твер­дять поль­ські дже­рела, нову назву Тис­ме­ниць­ка до­рога от­ри­мала у 1869 році (в 300-річчя Люблінської унії), став­ши ву­лицею Сапіжинсь­кою. За інши­мим да­ними, її пе­рей­ме­нува­ли у 1884 році. Як би там не було, її наз­ва­но так на честь Леона Сапєги, поль­сько­го політич­но­го і гро­мадсь­ко­го діяча. Відтоді Сапіжинсь­ка стала го­лов­ною в центрі ву­лицею з рух­ли­вою торгівлею. По обид­ва боки спо­руд­жу­вались ви­шукані ма­гази­ни з пе­репов­не­ними вітри­нами, за­ман­ливі кав’ярні та цу­керні. Це була пре­зен­та­бель­на ву­лиця з ши­роким тро­ту­аром із те­сано­го ка­меню, по якому про­гулю­вались еле­гантні па­нян­ки, де­монс­тру­ючи ши­карні вбран­ня в но­вочас­но­му стилі і смаку. У 1919–1922 роках ву­лиця но­сила ім’я Шев­ченка, у міжвоєнний період була знову Сапіжинсь­кою. За ра­дянсь­кої влади ву­лиця весь час так і на­зива­лась — Ра­дянсь­кою. З лю­того 1993 року ву­лиця но­сить теперішню назву — Не­залеж­ності.