Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Вулиця Грушевського з балкону кінотеатру «Люм’єр»
2008-04-04 17:48:00
<code>
 

Початок вулиці Грушевського

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Під № 18 на вулиці Гру­шевсь­ко­го — ко­лишній бу­динок українсь­ко­го куль­тур­но-спор­тивно­го то­варист­ва «Сокіл». Зве­дена у 1912 році, ця будівля містила найбільший і най­су­часніший для того часу спорт­зал з усіма необхідними приміщен­ня­ми. У 20-х роках бу­динок пост­раж­дав від пожежі та був роз­ши­рений у 1924 році. Нині це спо­руда на­род­но­го дому «Просвіта».

Бу­динок № 7 нині слу­жить приміщен­ням фізіологічного кор­пу­су ме­дич­но­го універ­си­тету. Зве­дено його у 1902–1904 роках для Краківсь­ко­го стра­хово­го то­варист­ва. У 1940–1941 рр. тут містив­ся Бу­динок Піонерів.

 

Бу­динок № 3 пос­тав у 1929 році, разом із капіталь­ною відбу­довою

оль­сько­го «Со­кола». За про­ек­том архітек­то­ра Станіслава Трелі по­ляки тоді збу­дува­ли приміщення для кіно­те­ат­ру «Тон». У 1930 році він став пер­шим зву­ковим в історії міста. Хоча «Тон» да­леко не пер­шим по­казав кіно у Станісла­вові. Перше кіно в місті про­демонс­тру­вав К. Ма­линовсь­кий у 1897 році, на 2 по­версі в кам’яниці по нинішній вулиці Геть­ма­на Ма­зепи, 6. Та не про це мова. Отож, за фа­шистсь­кої оку­пації кіно­те­атр «Тон» був пе­ребу­дова­ний і наб­рав су­час­но­го виг­ля­ду. У часи ра­дянсь­ко­го союзу тут пра­цював кіно­те­атр ім. І. Фран­ка. Зараз в будівлі розмістив­ся вже третій за її історію кіно­те­атр — «Люм’єр».