Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Монумент слави на братському кладовищі
2010-09-07 16:36:00
<code>
 

Братське кладовище та монумент слави

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Чер­во­на Армія штур­му­вала Станіслав двічі. Перша, бе­рез­не­ва, спро­ба закінчи­лася нев­да­чею: втра­тили 20 танків, де­сят­ки сол­дат і відсту­пили. Але 27 липня 1944 року німців таки ви­били. Тоді місто обій­шло­ся чер­во­но­армійцям у 167 життів.

Під час боїв, звісно, про меморіальні комп­лек­си не ду­мали — уби­тих хо­вали на око­лицях, пе­рех­рестях ву­лиць, у пар­ках і скве­рах. Най­ша­нованіших — у центрі міста. Нап­риклад, капітана Дадугіна по­хова­ли біля тодішньої об­ласної бібліотеки — там зараз стоїть пам’ятник В’ячес­ла­ву Чор­но­волу. А май­ора Лос­ку­това та пол­ковни­ка Ро­зумовсь­ко­го — прямо на Віче­вому май­дані, десь там зараз став­лять міську ялин­ку.

Фронт по­котив­ся далі, а по­ранені чер­во­но­армійці про­дов­жу­вали вми­рати у шпи­талях. Їх хо­вали на ста­рих станіславсь­ких кла­дови­щах. Під час штур­му Берліна от­ри­мав смер­тель­не по­ранен­ня ко­ман­дир 147 Станіславсь­кої дивізії пол­ковник Іван Герасімов. Він перед смер­тю про­сив по­хова­ти його у Станіславі, що і зро­били.

Під за­хис­том гар­мат

Міську владу дещо не­покоїв той факт, що вій­ськові по­хован­ня роз­ки­дані містом. Тому вирішили ство­рити меморіальне кла­дови­ще і звез­ти туди всі решт­ки. Тож 19 ве­рес­ня 1945 року у «При­кар­патській правді» з’являється ого­лошен­ня, що не­заба­ром відкриється вис­тавка-кон­курс про­ектів мо­нумен­та за­гиб­лим при виз­во­ленні Станіслава. Вона відкри­лась у жовтні, у приміщенні міської ради. В кон­курсі взяли участь п’ять про­ектів — три зі Станіслава, один із Чернівців, один київсь­кий. Після цього про пам’ятник ніби за­були.

Лише 19 черв­ня 1946 року в об­ласній газеті з’явив­ся відкри­тий лист сек­ре­тарів пар­торганізацій місь­кви­кон­ко­му, обл­ра­ди, обл­бан­ку та ліспромт­рес­ту, в якому вони зак­ли­кали спо­руди­ти меморіальне кла­дови­ще. До 27 липня керівники обіцяли, що кожен із їхніх робітників відпра­цює по 25 годин на будові, де підвезе та уло­жить 2 тис. цег­лин та 5 м³ буту.

Місцем для спо­руд­ження пам’ят­ни­ка об­ра­ли так звану «по­вис­та­вову площу», на розі ву­лиць Леніна (тепер Леп­ко­го) і Рєпіна. У 1875 році там була сіль­сько­гос­по­дарсь­ка вис­тавка, потім площу об­лю­бува­ли манд­рівні те­ат­ри і цирки-шапіто, а в 1946 році вона яв­ля­ла собою щось се­реднє між за­кину­тим садом і пус­ти­рем.

Пер­ши­ми на зак­лик відгук­ну­лись працівники МВС. На субот­ник 27 липня од­ра­зу вий­шли 400 міліціонерів, які пок­ла­ли по­чаток будові. Їхню спра­ву про­дов­жи­ли 200 залізнич­ників. Особ­ли­во відзна­чив­ся робітник Сень­ко. «При­кар­патсь­ка прав­да» із зах­ва­том повідомляє, що «за 2,5 го­дини він переніс на відстань 80 метрів понад тонну води».

Ро­боти ве­лися прос­то ша­лени­ми тем­па­ми, від сьомої ранку до пізнь­ого ве­чора. Щодня на будові пра­цюва­ли 100‑200 осіб. Особ­ли­во ак­тивни­ми були ме­дики. Вони конт­ро­люва­ли екс­гу­мацію тіл у центрі міста та їх пе­репо­хован­ня. Од­но­час­но було організо­вано пе­реве­зен­ня час­ти­ни за­гиб­лих чер­во­но­армійців з цент­раль­но­го місь­ко­го кла­дови­ща та цвин­та­ря на Київсь­кий. Ро­боти пла­нува­ли закінчити до 17 ве­рес­ня — річниці приєднан­ня Західної України до СРСР. Утім, не встиг­ли.

Місцева преса особ­ли­во відзна­чала працю робітників м’ясо­комбінату, обл­здо­роввідділу, вій­ськко­мату і обл­за­гот­зерна. Натомість керівники мас­лопро­му, шкірза­воду та обл­харч­про­му ба­гато обіцяли, але зро­били мало. А найбільшим са­ботаж­ни­ком ви­явив­ся ди­рек­тор обл­го­лов­це­мен­ту, з вини якого на цілих п’ять днів були зірвані шту­катурні ро­боти.

Відкрит­тя при­уро­чили до іншої дати — річниці Жовт­не­вої ре­волюції. 23 жовт­ня 1946 року на площі зібрав­ся ба­гато­тисяч­ний мітинг. Після уро­чис­тих про­мов партійного бо­мон­ду під звуки ар­ти­лерій­сько­го са­люту до мо­нумен­та пок­ла­ли більше 500 вінків.

Вхід до меморіаль­но­го комп­лек­су охо­роня­ли дві гар­ма­ти. Далі, в центрі, стояв пам’ятник-обеліск, в се­редині якого горів вічний во­гонь. Ліворуч і пра­воруч від нього розмістили, відповідно, пам’ят­ни­ки Ге­ро­ям Ра­дянсь­ко­го Союзу стар­шо­му сер­жанту Сєрікову та пол­ковни­ку Гар­куші. За ними розміщу­вали­ся братські мо­гили сол­дат і офіцерів, прик­ра­шені 16 мар­му­рови­ми дош­ка­ми. Уз­довж ого­рожі сто­яли 15 кам’яних ваз, які сим­волізу­вали рес­публіки СРСР. Пізніше перед обеліском з вічним вог­нем вста­нови­ли скуль­пту­ру сол­да­та з карабіном і пра­пором.

Цікаво, що ніде немає згад­ки про твор­ця меморіалу. За сло­вами ко­лишнь­ого ди­рек­то­ра краєзнав­чо­го музею Олек­санд­ри Синиці, ним був Й. Ни­коли­шин — автор скуль­птур Леніна, Фран­ка і Шев­ченка.

…Стоїть любов на­роду

На­пере­додні 50-ї річниці Ре­волюції влада Івано-Франківська вирішила про­вес­ти грандіозну ре­конс­трукцію мо­нумен­та. Відповідаль­ну спра­ву до­ручи­ли скуль­пто­рам А. В. Лендєлу, А. Ю. Мацієвсь­ко­му та архітек­то­ру Я. М. Про­цаку.

Після уро­чис­то­го відкрит­тя 3 лис­то­пада 1967 року відвідувачі по­бачи­ли зовсім інше кла­дови­ще. У центрі височіла де­сяти­мет­ро­ва скуль­птур­на група «Скор­ботна мати із дітьми», білого коль­ору, ви­готов­ле­на із суміші мар­му­рової крих­ти з бе­тоном. Цікаво, що скуль­пту­ру ви­гото­вили у ко­лишнь­ому вірменсь­ко­му кос­телі, тоді там розміщу­вали­ся ху­дожні май­стерні.

За фігурою матері пос­та­вили 25‑мет­ро­ву бе­тон­ну стіну, на якій було ви­бито ба­рельєф із зоб­ра­жен­ням сол­дат, що йдуть в атаку. Звер­ху її увінчу­вав напис «Слава героїв жи­тиме вічно», а ліворуч, ме­тале­вими бук­ва­ми, було ви­писа­но вірш:

«Героїв сла­вимо своїх
По­лег­лих за сво­боду —
В по­чесній варті біля них
Стоїть любов на­роду».

Тоді ж, знач­но спрос­ти­ли мо­нумен­ти Гар­куші і Сєрікову, а стелу з вічним вог­нем вза­галі знес­ли. Тепер він ви­ривав­ся з ла­тун­ної зірки, що прос­то ле­жала на землі.

Чер­во­ний мар­мур

Третю, ос­танню ре­конс­трук­цію меморіала зро­били у 1985 році — з на­годи 40‑річчя пе­ремо­ги. Про­ект роз­ро­бив архітек­тор Гри­горій Буд­зик. Тепер скуль­пту­ра матері була об­би­та лис­то­вою міддю і з часом по­чорніла від окис­лення. За нею спо­руди­ли довгу стіну, на який брон­зо­вими бук­ва­ми увіковічнили вираз Сталіна «Вічна слава ге­ро­ям, по­лег­лим за сво­боду і не­залежність нашої батьківщини». І стіна, і сходи до неї, і самі братські мо­гили були вик­ла­дені чер­во­ними мар­му­рови­ми пли­тами.

За­галь­на кількість по­хова­них на цвин­тарі — 408. Під час уро­чис­тостей на п’яти флагш­то­ках ліворуч підіймали пра­пори СРСР, а пра­воруч — УРСР. А по­заду мо­нумен­та, як тоді, так і зараз, 9 трав­ня ви­шикується са­лют­на група ав­то­мат­ників, які за ко­ман­дою стріляють вгору хо­лос­ти­ми.

Як не дивно, але по­перед­ня стела із ба­рельєфом збе­рег­ла­ся. Її пе­ревез­ли і вста­нови­ли на те­риторії вій­сько­вої час­ти­ни, що по вулиці Національ­ної гвар­дії. Її можна по­бачи­ти і зараз, у подвір’ї, лівіше музею «Героїв Дніпра». Невідомо, скільки вона ще там прос­тоїть, адже те­риторія вже давно про­дана за­будов­ни­кам.

За ос­танні роки братсь­ке кла­дови­ще мало зміни­лося. По­пере­ду скор­ботної жінки з’явив­ся бе­тон­ний хрест, мідні літери ку­дись поділися, сталінсь­кий вираз нині прос­то на­писа­ний на мар­мурі. Дов­ший час були пе­ребої з газом, але тепер вічний во­гонь знову го­рить не лише на свята.

Іван Бон­да­рев, «Ре­пор­тер»