Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Другий поверх фойє театру
2009-12-20 18:44:00
<code>
 

Музично-драматичний театр імені Івана Франка

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Івано-Франківсь­кий ака­демічний об­ласний му­зич­но-дра­матич­ний театр імені Івана Фран­ка ство­рений 20 груд­ня 1939 році. Ство­рений на базі акторів мандрівних театрів Га­личи­ни, що діяли в об­ласті під ору­дою ди­рек­торів С. Кри­жанівсь­ко­го, Р. Вой­но­вича, Івана Ко­гутя­ка, Ю. Кононіва. Своє офіційне існу­ван­ня роз­по­чав 20 груд­ня 1939 року із зат­верд­жен­ням пос­та­нови РНК УРСР «Про організацію театрів, му­зич­них ко­лек­тивів, бу­динків на­род­ної твор­чості і те­ат­раль­них му­зич­них зак­ладів» у Львівській, Дро­гобицькій, Во­линській, Рівненській, Станіславській і Тер­нопільській об­ластях.

29 серп­ня 2008 року те­ат­ру прис­воєно зван­ня «Ака­демічний», ди­рек­тор те­ат­ру — зас­лу­жений ар­тист України — Рос­тислав Дер­жипіль­ський.

У різні часи тут тво­рили: В. Гак­ке­буш, зас­лу­жений ар­тист України Г. Лав­рик, на­род­ний ар­тист України В. Нес­те­рен­ко, на­род­ний ар­тист України В. Смо­ляк, М. Станіславсь­кий, на­род­ний ар­тист України М. Ра­виць­кий, зас­лу­жений ар­тист України Д. Чай­ковсь­кий; ак­то­ри: зас­лу­жений ар­тист України І. Ба­зиле­вич, зас­лу­жений ар­тист України П. Боб­ров, дуже ша­нова­на і улюб­ле­на всіма зас­лу­жений ар­тист України Ок­са­на Зат­варсь­ка, зас­лу­жений ар­тист Л. Іва­нова, зас­лу­жений ар­тист України В. Мель­ник, відома дра­матич­на ак­торка Га­лиць­кої сцени Марія Слю­зар, зас­лу­жений ар­тист України Ю. Ши­мансь­кий, Є. С. Нікітчен­ко, зас­лу­жений ар­тист України О. М. Чер­нявсь­ка, на­род­ний ар­тист України М. Ка­вунен­ко, на­род­ний ар­тист України С. Ро­манюк, на­род­ний ар­тист Х. Фіца­лович;

Ху­дож­ни­ки: зас­лу­жений діяч мис­тецтв УРСР М. Зелінсь­кий, О. Дольц, зас­лу­жений діяч мис­тецтв Д. Нар­бут; зас­лу­жений ар­тист України М. Драк;

Ком­по­зито­ри та ди­риген­ти: Я. Бар­нич, В. Зат­варсь­кий, І. Фіца­лович, В. Си­дорак, А. Ре­мезов; ба­лет­мей­сте­ри: В. Пет­рик, Я. Чу­пер­чук та ба­гато інших митців.

Жива історія сь­огоднішнь­ого те­ат­ру — зас­лу­жений ар­тист України В. І. Родь — учень А. М. Бучми, на­род­ний ар­тист України Ю. Суржа, на­род­ний ар­тист України Т. Пе­рета. Окрім вище наз­ва­них май­стрів сцени, це зас­лу­жені ар­тисти України: Р. Л. Дер­жипіль­ський, О. Г. Ши­мансь­кий, Ж. В. Доб­ряк-Готв’янсь­ка, В. В. Пан­те­люк, Г. В. Ба­бинсь­ка, О.С.Іва­ниць­ка, С. Б. Яку­бовсь­кий, Г. О. Та­лалай, Н. Ро­мано­ва, В. Юрців, В. Ши­мансь­ка-Мар­ти­нова; го­лов­ний ху­дож­ник зас­лу­жений діяч мис­тецтв України О. В. Се­менюк, зас­лу­жений працівник куль­ту­ри України, асис­тент ре­жисе­ра С. Ф. Павліська.

За матеріалами uk.wikipedia.org