Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Літературний музей Прикарпаття
2009-04-25 11:51:00
<code>
 

Літературний музей Прикарпаття

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Регіональ­ний Літе­ратур­ний музей При­кар­паття відкри­то 16 трав­ня 1986 року. Екс­по­зиція музею роз­повідає про роз­ви­ток літе­ратур­но­го про­цесу краю від най­давніших часів до сь­ого­ден­ня.

Львівські ста­род­ру­ки ХVІІ ст., ру­копи­си, осо­бисті речі пись­мен­ників різних часів, про яких й­деть­ся в екс­по­зиції музею, при­життєві ви­дан­ня творів Івана Фран­ка, Бог­да­на Леп­ко­го, Ва­силя Сте­фани­ка, Леся Мар­то­вича, Марка Че­рем­ши­ни, Наталії Коб­ринсь­кої, Ми­хай­ла Яцківа, Ольги Дучимінської та інших пись­мен­ників, матеріали про діяльність Станіславсь­ко­го літоб’єднан­ня та об­ласної організації Національ­ної спілки пись­мен­ників України — найцінніші екс­по­нати музею.

Ок­ре­мого слова зас­лу­говує Шев­ченківська та Фран­ко­ва те­мати­ка в Літе­ратур­но­му музеї При­кар­паття.

Підтри­мує музей робочі сто­сун­ки з пись­мен­ни­ками та куль­тур­но-просвітниць­ки­ми діячами Української діас­по­ри США та Ка­нади, Ве­ликої Бри­танії та Сло­вач­чи­ни, з пись­мен­ни­ками Уз­бе­кис­та­ну, Румунії та Польщі.