Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
На розі вулиць Шеремети і Вірменської
2008-05-13 18:09:00
<code>
 

Вулиця Вірменська

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Ву­лиця Вірменсь­ка по­чинається від вулиці Стра­чених, пе­рети­нає ву­лицю Мель­ни­чука і вливається у ву­лицю Ше­реме­ти біля ба­зару. Існує від ХVІІІ століття, але першу свою назву — ву­лиця Ан­то­неви­ча — одер­жа­ла лише в се­редині ХІХ століття.

На по­чат­ку існу­ван­ня міста на цій ділянці на схід від площі Ринок осе­лили­ся вірмени, і вулиці тут мали вірменські назви. З історії місце­вих вірмен відомі три предс­тав­ни­ки фамілії Ан­то­невичів. Це нас­то­ятелі вірменсь­кої церк­ви Домінік (1775–1795), Антон (1795–1815) та повс­та­нець 1831 року, керівник за­гону національ­ної ґвардії під час ре­волюції 1848-го, поет Ми­кола Ан­то­невич. Ім’я од­но­го з них було у назві вулиці.

У ХVІІ-ХVІІІ століттях ву­лиця з пра­вого боку по­чина­лася і закінчу­вала­ся хрис­ти­янсь­ким хра­мом. На по­чат­ку було подвір’я української церк­ви Свя­того Воск­ресіння (існу­вала в 1670–1815 роках), нап­рикінці — кость­ол мо­нас­ти­ря тринітарів (1732–1830). До наших часів вони не збе­рег­ли­ся, були розібрані на по­чат­ку ХІХ століття.

Найцінніша пам’ятка національ­но­го зна­чен­ня на цій ко­роткій вулиці — вірменсь­ка церк­ва, спо­руд­же­на про­тягом 1743–1762 років. За комуністич­ної влади була пе­рет­во­рена на музей історії релігії та атеїзму. І лише в не­залежній Україні відно­вила­ся як церк­ва — ка­фед­раль­ний Пок­ровсь­кий собор Української Ав­то­кефаль­ної Пра­вос­лавної Церк­ви (УАПЦ) від 1990 року. Далі поруч з нею в ко­лишніх па­латах духівницт­ва містить­ся ду­хов­на семінарія УАПЦ.

Від 1945 року ву­лиця іме­нува­лася Єре­вансь­кою, а від 1991-го на­зивається Вірменсь­кою. Ця назва точніше пе­редає істо­рич­ну пам’ять про вірменсь­ку діль­ни­цю.

 

З книги: 200 вулиць Івано-Франківська. М.Головатий. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — 464 стор.