Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
Автовокзал
2008-08-01 18:53:00
<code>
 

Привокзальна площа

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

При­вок­заль­на площа по­чала фор­му­вати­ся після по­будо­ви в 1866 році залізниці Львів-Ста­нис­лавів-Чернівці. Це була око­лиця За­болотівсь­ко­го пе­редмістя, відда­лена від цент­ру міста на 1,5 кіло­мет­ра.

При­род­но, що найбільшою спо­рудою тут є залізнич­ний вок­зал. Пер­ший варіант його спо­руд­же­ний од­но­час­но із залізни­цею. Капіталь­но пе­ребу­дова­ний він про­тягом 1906–08 років під керівницт­вом архітек­то­ра Е. Баудіша. Вок­зал був збу­дова­ний «на виріст». І зараз, майже через 100 років, він цілком за­до­воль­няє пот­ре­би міста. І це при тому, що пер­ший по­верх його пра­вого крила ще до­недав­на зай­ма­ла міжміська ав­то­бус­на станція.

Цікаво, що, маючи фасад зав­довж­ки 200 метрів, наш вок­зал дов­ший, ніж вок­зал у Києві, Львові і, оче­вид­но, най­дов­ший в Україні. Під його склепіння сту­пали такі різні осо­бис­тості, як Франц Йосиф І, І. Фран­ко, М. Ли­сен­ко, М. Ко­цю­бинсь­кий, М. Гру­шевсь­кий, О. Ке­ренсь­кий, Ю. Пілсудсь­кий, Н. Махно.

Ліворуч від вок­за­лу ми ба­чимо дво­повер­хо­вий бу­динок, вирішений в єди­ному стилі з вок­за­лом. Це центр об­робки і пе­реве­зен­ня пошти, збу­дова­ний од­но­час­но з ре­конс­трукцією вок­за­лу в 1906 році.

Далі — залізнич­на поліклініка, збу­дова­на перед Пер­шою світовою війною і роз­бу­дова­на 1933 року (архітек­тор Т. Ко­валь­ський). Ще лівіше, в бу­дин­ку № 15, містить­ся ди­рекція залізнич­них пе­реве­зень.

Сквер навп­ро­ти вок­за­лу виник при реґуляції зони в 1920-30-х роках. До того часу цей май­дан­чик був за­будо­ваний, тут навіть сто­яли дво­повер­хові кам’яниці.

Західним краєм скве­ру про­лягає ву­лиця, що зараз на­зивається При­вок­заль­ною, прок­ла­дена у 1888 році. Звернімо увагу на бу­динок № 11, збу­дова­ний за Австрії. В міжвоєнний час у ньому містив­ся На­род­ний дім українсь­ких залізнич­ників, а з іншого входу — дві еміґраційні ком­панії, через які-де­сят­ки тисяч при­кар­патців виїхали до Аме­рики та-Ка­нади. По­кину­тий і напівзруй­но­ваний бу­динок по­вер­не­ний до життя в 2005 році, в ньому містить­ся «Індекс-Банк».

П’яти­повер­хо­вий жит­ло­вий бу­динок на розі з ву­лицею Дон­цо­ва, спо­руд­же­ний 1956 року, є одним із не­ба­гать­ох зразків «сталінсь­ко­го ампіру» в місті.

 

З книги: 200 вулиць Івано-Франківська. М.Головатий. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — 464 стор.