Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 

Для перегляду інтерактивних панорам натисніть ліву кнопку мишки, тримайте і ведіть в сторони. Наближення/віддалення — колесом мишки
або клавішами Ctrl/Shift. Для здійснення переходів між кадрами — натисніть на стрілки в кадрі або на позначки на карті.
На розі «Білого дому»
2008-03-30 11:35:00
<code>
 

Вулиця Грушевського

Віртуальний тур по Івано-Франківську, віртуальний тур,360 панорама, віртуальна панорама, фото Івано-Франківськ,3D панорама, сферична панорама, фото 360, панорама, віртуальний івано-франківськ

Дій­шов­ши до кінця вулиці Грюн­валь­дсь­кої, пот­рапляємо на пе­рех­рестя з ву­лиця­ми Василіянок і Гар­куші, а за ним по­чинаємо йти ву­лицею Гру­шевсь­ко­го. Ву­лиця спо­чат­ку тяг­неть­ся прямо, потім за­вер­тає дугою і стикується з по­чат­ком вулиці Га­лиць­кої. За Польщі ву­лиця Гру­шевсь­ко­го но­сила назву треть­ого трав­ня (Ulica trzeciego maja) — так у 1892 році її наз­ва­ли в пам’ять річниці поль­ської конс­ти­туції, що була ух­ва­лена 3 трав­ня 1791 року. Ще раніше це була час­ти­на вулиці За­болотівської, що по­чина­лася від вулиці Ро­мановсь­ко­го (тепер Гар­куші).

Нині ву­лиця Гру­шевсь­ко­го — важ­ли­вий осе­редок адміністра­тив­них спо­руд. У першу чергу, тут роз­та­шова­на будівля місь­кви­кон­ко­му, об­ласної та міської рад (бу­динок № 21). Це Білий дім, як його звуть меш­канці. Його зве­дено на місці трьох жит­ло­вих бу­динків (XIX — по­чат­ку XX століть), розкішного саду, ре­зиденції вірменсь­ко­го свя­щени­ка. Жителі міста були проти зве­ден­ня до­рого­го адміністра­тив­но­го бу­дин­ку (який на той час кош­ту­вав 20 млн кар­бо­ванців), і вва­жали за краще спо­руди­ти 10 нових шкіл. Тим не менше, тут пос­та­ла мо­гут­ня спо­руда, в лівому крилі якої розмістив­ся обком комуністич­ної партії, а в пра­вому — обл­ви­кон­ком. Із серп­ня 1991 року Білий дім слу­жить не­залежній Україні.

В бу­дин­ку № 32А розміщується уп­равління Нац­банку. Су­часні риси цієї спо­руди, яку закінчено кілька років тому, — цілко­вита про­тилежність ко­лоритній будівлі, що нап­ро­ти. Бу­динок № 31 було зве­дено у 1912 році для пот­реб фінан­со­вої па­лати. Нині тут роз­та­шовується івано-франківське лісове гос­по­дарс­тво, міжрай­он­на при­родо­охо­рон­на про­кура­тура, на­уко­во-дослідний інсти­тут лісівницт­ва і т.д.