Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Вулиця Тринітарська

Вулиця Тринітарська

Михайло Головатий

Ву­лиця Тринітарсь­ка зна­ходить­ся у цент­ральній час­тині міста, в межах ко­лишнь­ого Се­редмістя, поб­ли­зу істо­рич­ної площі Ринок. Про­ходить від вулиці Га­лиць­кої до вулиці Ше­реме­ти. Це одна з най­давніших ву­лиць, фак­тично ро­вес­ни­ця Івано-Франківська.

На по­чат­ках існу­ван­ня міста його влас­ни­ки виділили діль­ни­цю на північ від Рин­ко­вої площі для по­селен­ня жидів. Тому істо­рич­на назва цієї вулиці — Жидівська. Однак після того, як тут був спо­руд­же­ний палац По­тоць­ких, а потім і мо­нас­тир тринітарів, жидів перемістили на південь від Ринку, щоб вони «кри­ком своїм не за­важа­ли відпра­вам у кость­олі».

У кінці ХVІІІ століття наз­ва­на Тринітарсь­кою в пам’ять про мо­нас­тир тринітарів, що до 1774 року діяв по сусідству. Ці ченці пер­ши­ми серед інших при­були до міста, в 1690 році. Кам’яний бу­динок мо­нас­ти­ря спо­руди­ли 1732 року. Назва «тринітар» по­ходить від ла­тинсь­ко­го слова «Трійця». Тринітари зай­ма­лися по­ширен­ням ка­толи­циз­му, зби­ран­ням ми­лос­тині для ви­купу людей з ту­рець­кої неволі, а також по­ширен­ням освіти. Нев­довзі по за­хоп­ленні краю австрій­ський уряд зак­рив майже всі мо­нас­тирі. Тринітари по­кину­ли своє приміщення. Мо­нас­тир у 1786 році був пе­реда­ний під ок­ружний суд і тюрму. Тринітарсь­кою на­зива­лась і площа, на якій нині роз­та­шова­ний ре­човий ринок.

У ра­дянські часи ву­лиця на­зива­лася Кол­госп­ною. 1993 року їй по­вер­ну­ли істо­рич­ну назву. За­будо­ва вулиці част­ко­во збе­рег­ла се­реднь­овічний ко­лорит, хоча її по­чаток уже за­будо­ваний новітніми тор­го­вими цент­ра­ми. Давні бу­дин­ки тут дво- і три­повер­хові, збе­рег­ли­ся з ХІХ століття.

Проїжджа час­ти­на вис­те­лена «кост­кою Трилінсь­ко­го». Рух транс­пор­ту по ній об­ме­жений.

 

 З книги: 200 вулиць Івано-Франківська. М.Головатий. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — 464 стор.

 
Панорамні ілюстрації