Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Вулиця Гетьмана Мазепи

Вулиця Гетьмана Мазепи

Мірек Бондар

Ву­лиця Геть­ма­на Ма­зепи — місто­ут­во­рю­юча ву­лиця Івано-Франківська, наз­ва­на на честь геть­ма­на України Ма­зепи Івана Сте­пано­вича.

Прос­тя­гається від пе­рех­рестя вулиці Не­залеж­ності та вулиці Бель­ве­дерсь­кої до межі міста (транс­пор­тної розв’язки — кільця: На­береж­на імені В. Сте­фани­ка, ву­лиця О. Дов­женка).

Ав­тошлях Н09 після вулиці Га­лиць­кої про­ходить через ву­лицю Ма­зепи, яка далі пе­рехо­дить у ву­лицю Крихівець­ку.

Ця давня ву­лиця міста, яка ви­ник­ла ще на по­чат­ку XVIII століття.

Спо­чат­ку на­зива­лася Вірменсь­ка, оскільки тоді її на­селя­ли пе­реваж­но вірмени, пізніше — Бру­кова­на (через бруківку). В 1885 році була пе­рей­ме­нова­на на честь ко­роля Яна Казіміра на вул. Ка­зимирівську. В часи правління Західно-Української На­род­ної Рес­публіки (1919 рік) ву­лиця но­сила ім’я Івана Ма­зепи. В 1936 році вулиці по­вер­ну­то поль­ську назву — Поль­ської організації вій­сько­вої.

За ра­дянсь­ких часів на­зива­лася Дзер­жинсь­кою. Після здо­бут­тя Не­залеж­ності по­вер­ну­то назву 1919 року — Геть­ма­на Ма­зепи.

На цій вулиці розміщено Івано-Франківсь­кий дер­жавний істо­рико-меморіаль­ний музей Олек­си Дов­бу­ша — музей-ко­лекція, прис­вя­чений життю і діяль­ності Олек­си Дов­бу­ша.

В основі екс­по­зиції музею — при­ват­на ко­лекція ди­рек­то­ра музею, док­то­ра істо­рич­них наук, про­фесо­ра, зас­лу­жено­го діяча України Во­лоди­мира Гра­бовець­ко­го. Дослідник прис­вя­тив майже 45 років на збір матеріалів, пов’яза­них із жит­тям та діяльністю Олек­си Дов­бу­ша. Олек­са Дов­буш — ле­ген­дарний герой Кар­пат, один з ва­тажків оп­ришківсь­ко­го руху, що бо­ров­ся за виз­во­лен­ня по­нево­лено­го се­лянс­тва. У музеї відву­дувачі мо­жуть оз­най­оми­тися з та­кими екс­по­ната­ми: до­кумен­ти та на­укові праці про оп­ришківсь­кий рух на При­кар­патті; ху­дожні твори, прис­вя­чені Олексі Дов­бу­шу; кар­ти­ни, ви­конані ще за життя Олек­си Дов­бу­ша, а також ілюст­рації пізніших часів на одноіменну те­мати­ку; ру­копис літе­ратур­но­го сце­нарію до кінофільму «Олек­са Дов­буш» (Л. Дми­тер­ка та В. Іва­нова); ле­ген­дарна со­кир­ка Дов­бу­ша, яку два століття зберігали на­щад­ки свідків за­гибелі оп­ришка.

 
Панорамні ілюстрації