Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Вічевий майдан, бізнес-центр «Київ» (готель «Уніон»)

Вічевий майдан, бізнес-центр «Київ» (готель «Уніон»)

Андрій Шустикевич

Ко­лишній виз­начний го­тель «Уніон» роз­та­шову­вася за теперішньою ад­ре­сою вул. Не­залеж­ності, 4. Сь­огодні це бізнес-центр «Київ», який ус­падку­вав свою назву від го­телю, що був тут у ра­дянсь­ку добу. Фа­сади будівлі з вул. Не­залеж­ності та Віче­вого май­да­ну рівноцінні. Ав­то­ром про­ек­ту цієї кам’яниці, яка на­лежа­ла Станіславу Хо­ван­цю і була спо­руд­же­на у 1912 році, був архітек­тор Ф. Януш. Це перша п’яти­повер­хо­ва кам’яниця в місті. Фігури на фасаді ви­конані М. Ан­то­няком. Ви­соко­тех­но­логічний го­тель од­ра­зу мав ліфт, цент­раль­не опа­лен­ня і не­залеж­ну елект­рос­танцію. Сам Хо­ванець був влас­ни­ком найбільшої в місті дру­карні, співвлас­ни­ком міської га­зети «Кур’єр Станіславівсь­кий», ди­рек­то­ром ощад­ної каси. До зве­ден­ня кам’яниці дру­кар­ня ба­зува­лась на вул. Бель­ве­дерській, 8. Звідти влас­ник переніс її у підвал но­воз­бу­дова­ної кам’яниці. Хо­ванець відкрив також літог­рафічну май­стер­ню, де дру­кував фо­тог­рафії, поштівки, карти, ка­лен­дарі. Пер­ший по­верх, як, в прин­ципі, і тепер, зай­ма­ли крам­ниці. Го­тель містив­ся на верхніх по­вер­хах. Він за­лишав­ся найбільшим у місті, поки не збу­дува­ли го­тель «Надія». Зараз верхні по­вер­хи зай­ма­ють офіси бізнес-струк­тур, пер­ший по­верх містить крам­нички, зак­ла­ди хар­чу­ван­ня, у підвалі містить­ся кав’ярня, га­лерея по­дарунків та сувенірів.

На про­тилеж­но­му боці вулиці, нап­ро­ти бізнес-цент­ру «Київ» ви­сочить п’яти­повер­хо­вий жит­ло­вий бу­динок (су­час­на ад­ре­са — вул. Не­залеж­ності, 11). Це друга най­ви­ща кам’яниця у місті, яка на­лежа­ла Ка­ролю Га­ус­валь­ду. Спо­руд­же­на вона у 1914 році. У будівлі містив­ся екс­клю­зив­ний го­тель «Ре­вера», рес­то­ран Га­убенш­то­ка. За фа­шистсь­кої оку­пації тут пра­цюва­ла фе­шене­бель­на крам­ни­ця «Ганза», дорогі то­вари в якій приз­на­чались лише для німців («nur für Deutsche»). Потім на пер­шо­му по­версі роз­та­шову­валась крам­ни­ця «Си­лу­ет». Після цього приміщення слугує різним ма­гази­нам та зак­ла­дам. Бу­динок Га­ус­валь­да і п’яти­повер­хо­ва спо­руда ко­лишнь­ого «Уніона», наче пишна брама, фор­му­ють па­рад­ний в’їзд із вул. Не­залеж­ності на Вічевий май­дан.

 
Панорамні ілюстрації