Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Майдан Шептицького. Греко-католицький катедральний собор

Майдан Шептицького. Греко-католицький катедральний собор

Андрій Шустикевич

Май­дан мит­ро­поли­та Анд­рея Шеп­тиць­ко­го (но­сить цю назву від 1990 року) можна сміливо на­зива­ти ду­хов­но-куль­тур­ним осе­ред­ком міста. Не­абиякої по­пуляр­ності йому додає роз­та­шуван­ня в істо­рич­но­му центрі міста, поруч із пло­щею Ринок. Крім того, май­дан є місцем про­веден­ня зна­них фес­ти­валів, нап­риклад, міжна­род­но­го фесту «Свято Ковалів» чи фес­ти­валь на­род­но­го де­кора­тив­но-прик­ладно­го мис­тецт­ва «Кар­патсь­кий вернісаж».

Та пе­редусім на май­дані зна­ходять­ся дві важ­ливі архітек­турні пам’ятки міста — греко-ка­толиць­кий ка­тед­раль­ний собор Свя­того Воск­ресіння Хрис­то­вого та Колегіаль­ний фар­ний кос­тел Прес­вя­тої Діви Марії, де зараз розміщується Івано-Франківсь­кий об­ласний ху­дожній музей.

Нинішній греко-ка­толиць­кий ка­тед­раль­ний собор Свя­того Воск­ресіння Хрис­то­вого був збу­дова­ний у 1713–1722 роках як єзуїтсь­кий кос­тел. При ньому були також мо­нас­тир і школа. Імовірно, що ще раніше на місці кос­те­лу єзуїтів височіла дерев’яна церк­ва (про неї зга­дував мандрівник Ульріх фон Вер­дум, який пе­ребу­вав у Станісла­вові ще у 1672 році). У се­редині XVIII століття кос­тел пе­ребу­дува­ли у зв’язку з ва­дами конс­трукції та не­дос­татнь­ою міцністю фун­да­мен­ту.

Після за­гар­бання При­кар­паття Австрій­ською імперією у 1773 році орден єзуїтів було ска­сова­но і, відповідно, кос­тел зак­ри­ли. Пос­ту­пово спо­руда за­непа­ла.

В се­редині XIX століття в місті вста­нови­ли греко-ка­толиць­ке єпис­копс­тво, і після рес­таврації ко­лишній кос­тел єзуїтів став Свято-Воск­ре­сенсь­ким ка­фед­раль­ним со­бором. Рес­таврація та ху­дожнє оформ­лен­ня церк­ви знач­но прис­ко­рились зав­дя­ки фінан­со­вому спри­ян­ню єпис­ко­па А. Шеп­тиць­ко­го.

Будівницт­во єзуїтської колегії при кос­телі за­вер­ши­ли у 1744 році; за парти сіли 400 учнів. Через 40 років австрійська влада зак­ри­ла колегію, пе­рет­во­рив­ши її на німець­ку гімназію. Після за­хоп­лення краю по­ляка­ми до 1939 року це була поль­ська гімназія, два роки по тому — се­ред­ня школа. Від 1945 року тут розміщується мор­фо­логічний кор­пус Івано-Франківсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету.

 
Панорамні ілюстрації