Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Івано-Франківський обласний художній музей

Івано-Франківський обласний художній музей

Андрій Шустикевич

Івано-Франківсь­кий ху­дожній музей розміщується в колегіаль­но­му кос­телі Прес­вя­тої Діви Марії з 1980 року. Музей є ба­гатою скарб­ни­цею об­ра­зот­ворчо­го і на­род­но­го мис­тецт­ва краю. Його фонди налічують близь­ко 12 тисяч творів; з них — 429 ікон, ек­земп­лярів об­ра­зот­ворчо­го мис­тецт­ва — 4420. Му­зей­на ко­лекція вміщує унікальні пам’ятки га­лиць­ко­го іко­нопи­су й ба­роко­вої скуль­пту­ри, творчість кла­сиків західно­ук­раїнсь­ко­го ма­лярс­тва: К. Ус­ти­нови­ча, І. Труша, Я. Пстра­ка, Ю. Пань­ке­вича, О. Новаківсь­ко­го, О. Со­рох­тея, О. Куль­чиць­кої, ро­боти українсь­ких ху­дож­ників другої по­лови­ни ХХ століття, а також твори поль­ських, австрій­ських, німець­ких та італій­ських май­стрів ХVIII-ХХ століть. Музей має ба­гату ко­лекцію су­час­ної зарубіжної графіки, по­даро­ваної з вис­та­вок Міжна­род­но­го бієнале «Імпре­за».

На­род­на ху­дож­ня творчість предс­тав­ле­на різними ви­дами де­кора­тив­но-ужит­ко­вого мис­тецт­ва Гу­цуль­щи­ни, Бойківщини, По­кут­тя, Опілля. Найцінніші екс­по­нати му­зей­но­го фонду предс­тав­лені на діючій вис­тавці в екс­по­зиційному залі музею. Тут предс­тав­ле­но іко­нопис краю XV–XIX століття, твори ба­роко­вої плас­ти­ки Т. Гуд­де­ра, К. Кут­ченрай­те­ра, Й. Г. Пінзеля, М. По­лей­овсь­ко­го, Д. Ста­нетті, кар­ти­ни братів Ун­тербер­герів, ста­ровинні цер­ковні книги, видані у Львові, Почаєві, Уневі.

Уп­ро­довж свого існу­ван­ня ху­дожній музей провів понад 300 вис­та­вок, серед них — міжна­родні вис­тавки «Імпре­за» 1989-го, 1991-го й 1993-го років.

 
Панорамні ілюстрації