Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Фонтан на Вічевому майдані

Фонтан на Вічевому майдані

Іван Бон­да­рев, «Репортер»

Фон­тан на Віче­вому май­дані (тоді Вічевий май­дан на­зивав­ся Ра­дянсь­ка площа) відкри­ли на по­чат­ку 1950-х років. Це була се­миг­ранна во­дой­ма, в центрі якої стир­ча­ла чаша із ко­лос­сям. Відтоді цей фон­тан зміню­вали тричі.

Пер­ший раз — нап­рикінці 1960-х, коли на цьому місці звели ви­сот­ну будівлю те­лефон­но-те­лег­рафної станції. Тоді новий фон­тан ви­кона­ли у виг­ляді пря­мокут­но­го ба­сей­ну, який прик­ра­шала ко­вана решітка із си­лу­ета­ми оленів. Однак тоді цей варіант виз­на­ли неп­рий­нят­ним, і тому архітек­то­ри вирішили його об­ла­горо­дити.

За за­думом архітек­торів це мала бути пом­пезна спо­руда із двома ча­шами на різних рівнях, прик­ра­шених ков­кою із зоб­ра­жен­ням морсь­ких істот. Уро­чис­те відкрит­тя зап­ла­нува­ли на осінь 1979-го, але через різні не­гараз­ди онов­ле­ний фон­тан зап­ра­цював лише 9 трав­ня 1981 року. Він ви­явив­ся настільки вда­лим, що у1983 році міністерс­тво зв’язку СРСР ви­пус­ти­ло ок­ре­му поштівку, яка на­зива­лась «Фон­та­ни на площі Пе­ремо­ги». Її нак­лад склав 100  тисяч ек­земп­лярів і весь СРСР міг тіши­тися «франківсь­ким чудом».

На по­чат­ку ХХІ століття по­чало­ся спо­руд­ження нової версії цент­раль­но­го фон­та­ну. Про­ект роз­робляв місце­вий архітек­тор Орест Кос. Місь­ко­му бюд­же­ту фон­тан обій­шов­ся майже у 3 міль­йона гри­вень. Хо­дять чутки, що коли фон­тан був го­товий на 90 відсотків, вда­рили мо­рози й по­лопа­лися труби, які на той час уже встиг­ли за­муру­вати. Нас­тупної весни до­вело­ся по­чина­ти все за­ново. І на­решті 21 серп­ня 2004 року іва­ноф­ранківці от­ри­мали свій го­лов­ний фон­тан.

Іван Бон­да­рев, «Ре­пор­тер»

 
Панорамні ілюстрації