Пряме посилання на панораму

  facebook    

Для вставки панорами у ваш facebook скопіюйте посилання на панораму та опублікуйте її як посилання на стіні facebook'а


livejournal   Отримати код вставки

ширина:
висота:

 
Вулиці міста Професії Wallpapers Погода
 
Про місто > Вулиці міста > Фестиваль «Свято ковалів»

Фестиваль «Свято ковалів»

Мірек Бондар

«Свято ковалів» — тра­диційний щорічний Міжна­род­ний ко­валь­ський фес­ти­валь у місті Івано-Франківську, що був за­почат­ко­ваний 2001 року. Про­водить­ся до Дня міста (7 трав­ня) і триває декілька днів. Це одна з найбільших куль­тур­но-мис­тець­ких подій і знач­на ту­рис­тична при­нада міста, один з найбільших ко­валь­ських фестів у східній Європі.

Організа­тором фес­ти­валю є Спілка май­стрів ко­валь­сько­го мис­тецт­ва України (го­лова Спілки і фес­ти­валю — Сергій По­луботь­ко) та міська влада.

У фес­ти­валі вже тра­диційно бе­руть участь предс­тав­ни­ки з усіх об­ластей України та ба­гать­ох країн світу (тра­диційно з Німеч­чи­ни, Польщі, Росії, Білорусі, Литви, Франції, Чехії, Ізраїлю, США, Австрії, Нідер­ландів тощо). Це провідні май­стри ко­валь­сько­го ре­мес­ла, ху­дож­ни­ки та скуль­пто­ри по ме­талу, ковалі з міжна­род­ним виз­нанням та на­родні май­стри. За­галом у од­но­му заході бе­руть участь до 300 ковалів.

Одним з ос­новних зав­дань фесту є збе­режен­ня і відрод­ження ко­валь­ства і як ре­мес­ла, і як мис­тецт­ва. Вибір дати за­ходу — прив’язка до Дня міста — не­випад­ко­вий, адже має на меті за­лучи­ти яко­мога більше відвідувачів свята, зок­ре­ма ту­ристів.

Го­лов­ною аре­ною фес­ти­валю з року в рік є май­дан Шеп­тиць­ко­го. Решта заходів відбу­ва­ють­ся у вис­тавко­вому залі об­ласно­го предс­тав­ницт­ва Спілки ху­дож­ників України (міжна­род­на вис­тавка «Ор­на­мен­таль­не ко­валь­ство»), у арт-га­лереї «Ле­ген­да» (на площі Ринок) — вис­тавкa «Сак­раль­ний знак в тво­рах ко­валь­ства», у готелі «Надія» (вул. Не­залеж­ності, 40) — міжна­род­на кон­фе­ренція ковалів у 2010 році тощо.

Фес­ти­валь, що тепер організовується доволі масш­таб­но, на міжна­род­но­му рівні і з за­лучен­ням офіційної влади, по­чинав­ся як місце­вий не­комерційний ама­торсь­кий захід про­фесіоналів ко­валь­ської спра­ви, зок­ре­ма діячів Спілки май­стрів ко­валь­сько­го мис­тецт­ва України. На пер­ших порах чи­мало ро­било­ся влас­ним кош­том організаторів, без спон­сорсь­кої підтрим­ки. Фес­ти­валь от­ри­мав про­дов­ження, була ви­роб­ле­на влас­на не­пов­торна кон­цепція за­ходу, він не оми­нув певної ко­мерціалізації, відтак знай­шлись спон­со­ри. Від ство­рен­ня пер­шо­го ко­лек­тивно­го за­ходу на святі — «Столу ко­валь­ської друж­би» до приїзду іно­зем­них учас­ників «Свята ковалів», відтак на­бут­тя свя­том міжна­род­но­го ста­тусу, ми­нуло всь­ого два роки.

За роки існу­ван­ня фесту «Свято ковалів» (7–9 трав­ня 2010 року відбув­ся VIII такий захід) вип­раць­ова­но пев­ний стан­дарт його про­веден­ня, що­року зат­верд­жується Прог­ра­ма фес­ти­валю, яка вклю­чає де­монс­трацію ко­валь­ської праці, ко­ваних речей і сувенірів, чис­ленні май­стер-класи з різних технік ку­ван­ня, вис­ту­пи му­зич­них гуртів, пре­зен­тації спеціалізо­ваних ви­дань і, як за­вер­шення-підбит­тя підсумків за­ходу, ху­дож­ню вис­тавку «Ор­на­мен­таль­не ко­валь­ство».

Виз­начною подією в рам­ках VII «Свята ковалів» 2009 року стало вне­сен­ня Івано-Франківська зав­дя­ки влас­не фес­ти­валю до «Кільця євро­пей­ських ко­валь­ських міст», до якого окрім нього на­лежать 16 міст Європи, серед яких Україну предс­тав­ляє також До­нецьк.

Тра­диційним у рам­ках івано-франківсь­ко­го фес­ти­валю «Свято ковалів» стало ви­готов­лення всіма його учас­ни­ками-ко­валя­ми спільної скуль­пту­ри під час за­ходу, за що ви­конавці одер­жу­ють дип­ло­ми фес­ти­валю, а кращі за оцінками журі преміюють­ся по­чес­ни­ми на­горо­дами. Такі ковані скуль­пту­ри, ви­готов­лені про­тягом свята, ос­танніми ро­ками уро­чис­то відкри­ва­ють­ся на по­чат­ку нас­тупно­го Міжна­род­но­го фес­ти­валю, і таким чином місто має декілька оригіналь­них пам’ятників, серед яких — «Букет май­стрів», «Ве­ликоднє сонце», «Де­рево щастя».

«Букет май­стрів» було ви­готов­ле­но учас­ни­ками «Свята ковалів» у 2006 році. Ком­по­зицію було про­дано в До­нецьк за 50 тисяч гри­вень, де цей твір вста­нови­ли перед будівлею міської адміністрації. Івано-франківські ковалі зро­били дублікат ко­ваної скуль­пту­ри і вста­нови­ли її в серці рідного міста — на «Сто­метрівці» (ву­лиця Не­залеж­ності), відкрит­тям якої роз­по­чалось «Свято ковалів» 2007 року. На са­мому ж святі була ви­готов­ле­на ком­по­зиція «Ве­ликоднє сонце», відкри­та відповідно на по­чат­ку фесту 2008 року. А на VII-му «Святі ковалів» вста­нови­ли й уро­чис­то відкри­ли ви­готов­ле­ну в 2008 році ком­по­зицію «Де­рево щастя»: тут і лю­дина-ор­кестр, і ди­тяча гой­дал­ка, і жар-птиці та ди­вовижні квіти — все з ме­талу. На са­мому ж фесті 2009 року кожна де­легація ви­кува­ла свій еле­мент до за­галь­ної скуль­пту­ри під наз­вою «В рам­ках ко­валь­ських тра­дицій» — її уро­чис­те відкрит­тя відбу­лося у пер­ший день-відкрит­тя фес­ти­валю «Свято-ковалів» 2010 року — 7 трав­ня. На фес­ти­валі в 2010 році українські та іно­земні ковалі пра­цюва­ли над новою скуль­пту­рою — «Коло Ко­валь­ських Кілець», що яв­ля­ла собою ка­русель, центр якої оз­добле­ний сим­волічними кіль­ця­ми — від кож­но­го учас­ни­ка, міста, країни.

Читайте також: «Площа Міцкевича»

 
Панорамні ілюстрації